همه ساله ایام پایانی ماه عزیز صفر، معنویتی دو چندان دارالعباد طالخونچه (طالقان جی) همپای حال و هوای 24 صفر سنه 385هجری که شهر ری دگرگون شد، را سرشار می سازد. كه چون تابوت "صاحب بن عباد" بر دست حمالان نمایان گردید. به یك مرتبه ضجه و فریادی عظیم از تمام خلق برآمد و همگی بی اختیار به خاك افتادند و در برابر جنازه زمین بوسیدند.

پس جنازه را به نمازگاه بردند و بر آن نماز گذاردند و تابوت را در خانه ای با زنجیرها به سقف آویختند، و فخرالدوله دیلمی چندین روز به عزاداری مشغول شد. جنازه ی صاحب را پس از چند روز با عزت و جلال تمام به اصفهان بردند و در محله ی «باب دریه» در بقعه ای كه خاص آن ساخته شده بود و به روایتی در سرای خود صاحب به خاك سپردند.


دادنامه
 انتشار از منبع : dadnameh-roz - dadnameh-roz
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:22
  برچسب ها : صاحب ,جنازه